Prawo oswiatowe

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, iż w dniu wczorajszym w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu , która dokonała rozpatrzenia ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 989, druki sejmowe 2861,2951 i 2951-A). W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka ZRP.

Komisja projekt przedmiotowej ustawy przyjęła bez uwag.

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach; proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Ustawa zawiera  m.in.  zapisy dotyczące egzaminów czeladniczych oraz organizacji rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

 Przebieg prac legislacyjnych:

  • Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.
  • do Senatu ustawa została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.
  • termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.
  • Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

– Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (posiedzenie odbyło się 15.11.2018 r.),

– Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (ustalone na 20.11.2018 r. w porządku posiedzenia jest ujęty  w/w projekt ustawy)

Przekazując powyższe informujemy, że w czasie posiedzenia komisji senackiej podejmowano kwestie dotyczące m.in. obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego, oceny pracy nauczycieli, organizacji szkół polonijnych, rezygnacji  procesu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z przedmiotów zawodowych, wprowadzania  cyfrowych podręczników, określenia pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wymiarze 20 godz.

Należy odnotować wypowiedź Pani Minister Machałek, dotyczącą egzaminu zawodowego, któremu nadaje się nową wartość poprzez ustalenie obowiązku przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego lub adekwatnie czeladniczego, ale jednocześnie z podkreśleniem, iż następnym krokiem może być uzależnienie wydania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej od zdania egzaminu zawodowego.

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content