Sąd Odwoławczy

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie bądź postanowienie sądu cechowego.

W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym stosuje się zasady etyki zawodowej.

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Zjazd. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

Członkowie Odwoławczego Sadu Rzemieślniczego powołują ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

Kadencja Sądu trwa 4 lata. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

Członek Sądu traci mandat również w przypadku:

  1. złożenia rezygnacji,
  2. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
  3. wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła.

Na podstawie uchwały Sądu, członek Sądu może być zawieszony w czynnościach do najbliższego Zjazdu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego.

Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów.

Skip to content