Rada Izby

Aktualny skład Rady Izby (od 01.01.2024r.):

  1. Józef Liwiński – Przewodniczący Rady
  2. Stanisław Dąbrowski – Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Stanisław Wątruk – Sekretarz
  4. Waldemar Marszałek – Skarbnik
  5. Paweł Skarzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Paweł Górlicki – Członek Komisji Rewizyjnej
  7. Krzysztof Lenarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
  8. Marek Szary – Członek Komisji Rewizyjnej
  9. Krzysztof Socha – Członek Komisji Rewizyjnej
  10. Piotr Sokołowski – Członek Rady
  11. Ireneusz Żaczek – Członek Rady
  12. Paweł Pastuszka – Członek Rady
  13. Piotr Wyrwich – Członek Rady

RADA w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Izby.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 

 1. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Izby, a zwłaszcza:
  • okresowe badanie dokumentów finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Izbę jej zadań statutowych,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i poszczególnych członków
 2. uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów rozwoju rzemiosła oraz planów finansowych,
 3. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. wybieranie i odwoływanie członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady,
 5. uchwalanie regulaminów Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
 6. wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,
 7. dokonywanie czynności prawnych w stosunkach z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Izby przy tych czynnościach; do reprezentowania Izby w tych sprawach upoważnieni są: Przewodniczący Rady i jego Zastępcy lub Sekretarz;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. określanie liczby delegatów na Zjazd;
 10. podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby;
 11. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu.

 

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

Rada składa się z przedstawicieli rekomendowanych przez zrzeszone w Izbie jednostki organizacyjne, których uczestnictwo w Radzie zatwierdza Zjazd. Każda organizacja zrzeszona w Izbie ma swego przedstawiciela w Radzie przy czym: zrzeszająca do 50 członków – jednego, od 51 – 100 członków – dwóch, od 101 – 200 członków – trzech, powyżej 200 – czterech. W przypadku przystąpienia organizacji na członka Izby po terminie Zjazdu, członka Rady – jako przedstawiciela tej organizacji desygnuje Rada i Zarząd spółdzielni lub Zarząd cechu na okres do końca kadencji. W takiej sytuacji liczba radnych ulega zmianie.

W przypadku utraty mandatu przez członka Rady na skutek cofnięcia rekomendacji – wyboru nowego członka do końca kadencji dokonuje Rada i Zarząd spółdzielni lub Zarząd Cechu, tej organizacji której był przedstawicielem.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Mandaty członków Rady wygasają wraz z upływem kadencji Rady.

Członkowie Rady mają prawo:

 1. zgłaszania wniosków i interpelacji w sprawach rzemiosła i jego organizacji,
 2. udziału z głosem doradczym w posiedzeniach organów statutowych organizacji zrzeszonych w Izbie,
 3. korzystania z ekwiwalentu za udział w posiedzeniach wg obowiązujących zasad.

Członkowie Rady mają obowiązek:

 1. przestrzegania przepisów prawa i statutu Izby,
 2. czynnego udziału w pracach Rady,
 3. reprezentowania interesów środowiska rzemieślniczego.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zwołuje je Przewodniczący a w razie jego nieobecności – Zastępca, podając równocześnie porządek obrad.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, organów administracji państwowej i zaproszone osoby, a w części obrad dotyczących odwołań lub wniosków zrzeszonych organizacji – przedstawiciele tych organizacji.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

Rada wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącym stanowią Prezydium Rady. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

Prezydium jest organem wewnętrznym Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady.

Do zadań Prezydium należy m.in.:

 1. ustalanie porządku obrad i terminów posiedzeń Rady oraz trybu rozpatrywania interpelacji członków Rady Izby,
 2. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i poszczególnych członków,
 3. badanie skarg na działalność Zarządu
 4. wstępne rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz przygotowywanie wniosków w tych sprawach,
 5. podejmowanie wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Izbą a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Izby przy tych czynnościach; do reprezentowania Izby w tych sprawach są upoważnieni: Przewodniczący Rady, jego Zastępca lub Sekretarz,
 6. Przedstawianie Radzie projektów wniosków na Zjazd Delegatów oraz na Kongres Rzemiosła Polskiego;
 7. Wydawanie opinii w sprawach kierowanych przez Zarząd do Rady Izby;
 8. Załatwianie innych spraw zleconych przez Radę.

Dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej Izby – Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym. Rada wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:

 1. okresowe badanie dokumentów finansowych,
 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych,
 3. składanie Radzie sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,
 4. przedstawianie Radzie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 5. inne czynności zlecone przez Radę.
Skip to content