Izba

 • Izba jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła utworzoną z dniem 01 stycznia 1983r.
 • Struktura terytorialna naszej Izby obejmuje obszar byłego województwa radomskiego utworzonego w 1975r.
 • Aktualnie Członkami Izby są organizacje rzemieślnicze tj. 12 Cechów oraz 3 Spółdzielnie
 • Izba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – numer ewidencyjny 2.14/00518/2005
 • Od 2005r. do 2010r. Izba posiadała Certyfikat ISO 9001:2000 Systemu Zarządzania Jakością w zakresie szkolenia i przeprowadzania egzaminów

Izba realizuje swoje zadania m.in. poprzez:

 • reprezentowanie środowiska rzemieślniczego wobec władz państwowych i samorządowych,
 • przeprowadzanie kursów kwalifikacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych oraz kursów pedagogicznych,
 • służenie doradztwem uczniom, pracodawcom i rzemieślnikom w zakresie oświaty zawodowej,
 • przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, sprawdzających i mistrzowskich w 51 zawodach,
 • wydawanie po złożonych egzaminach świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich honorowanych w UE,
 • wydawanie Suplementów Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich w języku polskim i angielskim
 • współorganizowanie targów, wystaw i konkursów
Skip to content