Suplemet Europass

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.

Europass – Syplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego to dokument, który od marca 2013r. może otrzymać każda osoba, która zda egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Co to jest Europass?

Jest to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela Świadectwa czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego. Zawiera on również wskazanie zawodów, do których wykonywania jest uprawniona osoba posiadająca tytuł czeladnika lub mistrza. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, a struktura tego dokumentu we wszystkich krajach członkowskich UE jest jednolita. W Polsce dodatkowo Europass zawiera nr swiadectwa lub dyplomu oraz imię i nazwisko posiadacza.

Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego jest wydawany przez izby rzemieślnicze bezpłatnie. Zawiera informacje w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim.

Jaki jest zakres informacyjny dokumentu?

  • Rubryka zawiera nazwę świadectwa lub dyplomu, którego dany suplement stanowi uzupełnienie. Nazwa ta występuje zarówno w języku oryginału, jak i w tłumaczeniu na język angielski
  • Profil umiejętności i kompetencji: szczegółowy opis umiejętności nabytych w toku kształcenia uwieńczonego uzyskaniem świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego
  • Zawody dostępne dla posiadacza świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego: jest to wykaz zawodów, które może wykonywać osoba, która zda egzamin czeladniczy lub mistrzowski w danym zawodzie
  • Podstawa wydania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego: zawiera informacje o instytucji uprawnionej do wydania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego oraz władzach sprawujących nad nią nadzór, o warunkach złożenia egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego, o dostępie do następnego poziomu kształcenia, umowach międzynarodowych dotyczących uznawania kwalifikacji (jeśli takie istnieją), a także o rozporządzeniach będących podstawą prawną do wydania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego
  • Przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego: opis warunków spełnionych przez posiadacza świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego, niezbędnych do dopuszczenia przez izbę rzemieślniczą do egzaminu czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego
  • Informacje dodatkowe: adresy stron internetowych instytucji, w których można uzyskać więcej informacji na temat kształcenia zawodowego w Polsce, w tym krajowego systemu kwalifikacji
  • Nota objaśniająca: informuje, że Suplement Europass ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego potwierdzających kwalifikacje zawodowe i sam w sobie nie ma mocy prawnej

suplement_m

suplement_cz

 

Skip to content