Oferta szkoleniowa

OFERTA SZKOLENIOWA
IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W RADOMIU

Zgodnie z ustawą o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019r. poz. 1495) organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są: cechy, izby rzemieślnicze oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nie zrzeszonych.

Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Rzemiosło dzięki szerokiej bazie lokalnej od lat prowadzi aktywną metodę szkolenia praktycznego jak również przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Rzemiosło dysponuje rozległą siecią ponad tysiąca komisji egzaminacyjnych w całym kraju, działających przy izbach rzemieślniczych. Komisje potwierdzają kwalifikacje zawodowe czeladników i mistrzów. Wysoka ranga rzemieślniczych dokumentów kwalifikacyjnych, uznawanych w większości krajów europejskich jest przyczyną, dla której rokrocznie ponad 60 tys. osób składa egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Początki działalności Izby Rzemieślniczej w Radomiu sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1975r. powołane zostało województwo radomskie. Wkrótce utworzono w Radomiu biuro Pełnomocnika Izby Rzemieślniczej w Kielcach.

Izba Rzemieślnicza w Radomiu powołana została 1 stycznia 1983r. Od stycznia 2000r. zmieniła nazwę na Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Główna działalność Izby to potwierdzanie kwalifikacji w ramach egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających.

W Krajowym Rejestrze Sądowym zostaliśmy zarejestrowani w dniu 09 stycznia 2002r.

Izba znajduje się w wykazie Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucja szkoleniowa.

Od 1 września 2005r. do 2010r. Izba posiadała certyfikat firmy DQS Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie organizowania szkoleń i egzaminów (Nr 319686QM).

Aktualnie n/Izba zrzesza 9 cechów i 1 spółdzielnię rzemieślniczą, w których skupionych jest ok. 600 zakładów.

W n/Izbie powołane są komisje egzaminacyjne w ponad 50 zawodach, w których pracuje prawie 200 osób. Izba Rzemieślnicza może egzaminować kandydatów w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, ale figurujących w klasyfikacji zawodów „rynku pracy”. Ma to wielkie znaczenie w procesie oświaty ustawicznej, gdyż otwiera drogę do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych w zawodach rynkowych.

Od początku działalności n/Izby dyplomy mistrzowskie uzyskało ponad 4.000 osób, a świadectwa czeladnicze ponad 30.000

Zakłady rzemieślnicze stanowią bazę dla zdobywania praktycznej nauki zawodu przez  uczniów.

Izba przeprowadza  kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Izba współpracuje też z różnymi szkołami, ośrodkami, organizacjami, instytucjami i Urzędami przy realizacji egzaminów  zlecanych ze środków UE.

Izba dysponuje własną bazą lokalową  o powierzchni ok. 120 m2 jak również może korzystać z wynajmu pomieszczeń.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy 🙂

Skip to content