Oświata zawodowa

Publikacja ZRP – Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. „Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle”

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  – Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. „Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle”.

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów. Opracowanie przygotowano z myślą o pracownikach organizacji rzemiosła zajmujących się zadaniami związanymi z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zawiera ono zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  – młodocianych pracowników – u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.

Tegoroczna edycja informatora została zaktualizowana poprzez dostosowanie treści do stanu prawnego na grudzień 2021 r. Uwzględnia ona obowiązujące od stycznia 2020 r. definicje rzemieślnika oraz została uzupełniona o kilka nowych załączników w postaci m.in.:

  • wzorcowych formularzy umów o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • nowe załączniki wprowadzone z związku z koniecznością przeprowadzenia od 2022 r. egzaminów czeladniczych przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w odniesieniu do młodocianych pracowników będących uczniami branżowych szkół I stopnia,
  • dwóch nowych wniosków o dopuszczenie do egzaminu.

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego oraz stronę rządową i jest to istotne gremium stanowiące forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy.

Informator do pobrania Dualne ksztalcenie zawodowe_ 2022r.-publikacja

_______________________________________________________

Prezentacje multimedialne w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle”

czytaj artykuł

OPIS SYNTETYCZNY 3 PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ I” – składa się 48 plansz w programie MS PowerPoint, na których zamieszczono podstawowe informacje, dotyczące problematyki związanej z podjęciem nauki zawodu w rzemiośle, jej przebiegiem, wymaganiami w stosunku do ucznia, powinności ucznia oraz mistrza szkolącego i nauczycieli w szkole.

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/1MX3XTeSk_0ePpleKRepvhIrIkLGpATuY/view?usp=sharing

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ II” – składa się ze 127 plansz w programie MS PowerPoint, w tym 26 krótkich filmów ilustrujących pracę w zawodach rzemieślniczych, w podziale na branże:
BRANŻA BUDOWLANA dekarz, kamieniarz, zdun, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz budowlany
BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA stolarz, tapicer, koszykarz-plecionkarz
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA elektryk
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA fryzjer
 BRANŻA SPOŻYWCZA  kucharz, przetwórca mięsa, piekarz, cukiernik, kelner
 BRANŻAPOLIGRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA operator procesów introligatorskich -introligator, fotograf, drukarz fleksograficzny
BRANŻA MECHANICZNA kowal, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, witrażownik
BRANŻA MODY krawiec
BRANŻA MOTORYZACYJNA lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy

Filmy o zawodach rzemieślniczych zostały podzielone w grupy branżowe (ilustruje tabela). Poszczególne filmy uruchomiane są z oznaczonej nazwą zawodu planszy.

Filmy są krótkie i zwracają uwagę na najbardziej charakterystyczne czynności dla danego zawodu. Każdy film uzupełniony jest planszą informującą o najważniejszych wymogach podjęcia nauki w prezentowanym zawodzie. Pokaz takiej prezentacji jest dynamiczny – szybko i sprawnie przekazuje najważniejsze informacje. Czas prezentacji można dowolnie modyfikować i w zależności od potrzeb skrócić albo zaprezentować więcej zagadnień.

Link do pobrania prezentacji wraz z 28 filmami

https://docs.google.com/presentation/d/16XmInuqOmrVNja4pfyNEiApsGwRlvbFV/edit?usp=sharing&ouid=107825919165489331865&rtpof=true&sd=true

(Uwaga! plik jest obszerny wymaga odpowiedniej pojemności na posiadanym sprzęcie komputerowym)

  1. „Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ III” składa się z 30 plansz. Dotyczy kwalifikacji zawodowych, tj. prezentacji egzaminu czeladniczego, jego przebiegu, a także korzyści wynikających uzyskania kwalifikacji zawodowych, informacji o Suplemencie europass, możliwościach podjęcia pracy, a także doskonalenia kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy, przykładów możliwości jakie dają poszczególne zawody, wskazuje możliwości jakie daje zdobycie podstawowego fachu uzupełnianego później kolejnymi umiejętnościami, potwierdzonymi w kolejnych kwalifikacjach zawodowych oraz dalszej ścieżki kształcenia na poziomie wyższej uczelni.

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/18YAGpN4jVCuwxwPS_jySzLcl6MLMqRgX/view?usp=sharing

Skip to content