Legalizacja dokumentów

Procedura legalizacji dokumentów (aktualizacja sierpień 2021

Wniosek o legalizację (aktualizacja sierpień 2021r.)

Informacje-Związek Rzemiosła polskiego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dn. 10.01.2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (poz. 89, 1607, 2468)

– § 31 rozporządzenia:

1. Legalizacji (uwierzytelnienia) świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Związek Rzemiosła Polskiego.

2. Legalizacja (uwierzytelnienie) polega w szczególności na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub dokonująca uwierzytelnienia tego świadectwa, dyplomu albo zaświadczenia, oraz tożsamości pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, dyplom albo zaświadczenie.

3. W klauzuli legalizacyjnej (uwierzytelniającej) zamieszcza się:

1) podpis osoby upoważnionej do legalizacji (uwierzytelnienia) świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego;

2) pieczęć imienną;

3) pieczęć urzędową Związku Rzemiosła Polskiego;

4) nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba Związku Rzemiosła Polskiego;

5) datę dokonania legalizacji (uwierzytelnienia).

Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza je wykorzystać za granicą podlegają one tzw. legalizacji.
Dokumenty wystawione przez polskie izby rzemieślnicze potwierdzają kwalifikacje zawodowe ich właścicieli, co ma znaczenie przy podejmowaniu pracy i w Polsce, i w innych krajach. Osoba wykwalifikowana otrzymuje wyższe wynagrodzenie aniżeli pracownik bez potwierdzonych kwalifikacji zawodowych i może być dopuszczona do prac wymagających wyższego poziomu umiejętności i wiedzy.

Wydawanie „Zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

– jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;

– władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

UWAGA! Od 1 grudnia 2020 r. nie można zapłacić za legalizację w kasie Związku Rzemiosła Polskiego (tylko wpłata na konto ZRP).

 

Skip to content