Zarząd Izby

Aktualny skład Zarządu:

  1. Jan Jaworski – Prezes Zarządu
  2. Marek Sokołowski – Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Bogdan Dąbrowski – Zastępca Prezesa Zarządu
  4. Marian Domagała – Członek Zarządu

 

ZARZĄD kieruje bezpośrednio działalnością Izby.

Na zewnątrz Izbę reprezentują: Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu lub osoby przez nich upoważnione.

Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał, decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby.
Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne i inne komisje oraz uchwala dla nich regulaminy pracy.

Zarząd Izby składa się z 5 osób, w tym Prezesa, dwóch Zastępców i pozostałych Członków, wybieranych przez Radę w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

Do Zarządu mogą być wybierani rzemieślnicy prowadzący własne zakłady oraz osoby zawodowo pełniące funkcje w Zarządzie Izby na podstawie stosunku pracy, legitymujące się co najmniej 1 rokiem pracy w organizacjach rzemiosła.

Prezes Zarządu pełni funkcję w Zarządzie na podstawie stosunku pracy.

Rodzaje czynności dla których niezbędne jest podejmowanie uchwał, szczegółowy podział zadań pomiędzy członków a także tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Pracę Zarządu koordynuje Prezes Zarządu.

Kierownikiem Izby jako zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Prezes Zarządu.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, w razie nieobecności – jego Zastępca. Odbywają się one w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz w miesiącu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień oraz obowiązków.

Skip to content