Informator Izby Rzemiosła

Celem informatora jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących warunków i możliwości podjęcia nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Na naukę zawodu składa się praktyka w zakładzie rzemieślniczym odbywająca się wg programów praktycznej nauki zawodu oraz wiedza teoretyczna w zasadniczej szkole zawodowej dokształcającej lub na odpowiednich kursach.

W rzemiośle można zdobyć kwalifikacje zawodowe w kilkudziesięciu zawodach. Na podkreślenie zasługuje szczególny charakter nauczania zawodu w zakładzie rzemieślniczym.

Podstawowe cechy tego systemu nauczania to:

  • nauczanie indywidualne w małych grupach,
  • powiązanie ucznia z bezpośrednią działalnością zakładu,
  • nauka odbywa się równolegle z normalną działalnością zakładu w procesie pracy usługowej czy produkcyjnej,
  • wszechstronne przygotowanie zawodowe w ramach danego zawodu,
  • nauka zawodu odbywa się w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę:

w I roku – 5%

w II roku – 6%

w III roku – 7% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

  • uczniowi – pracownikowi młodocianemu przysługuje urlop wypoczynkowy.

Etapy postępowania gimnazjalisty

Jeśli podjąłeś decyzję o nauce zawodu u rzemieślnika i wybrałeś zawód, w którym chciałbyś pracować, powinieneś:

znaleźć zakład rzemieślniczy, który może szkolić uczniów w wybranym przez Ciebie zawodzie,
udać się do cechu znajdującego się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, w celu otrzymania informacji o zakładach, które mogą szkolić uczniów w wybranym przez Ciebie zawodzie,
na wstępną rozmowę z rzemieślnikiem najlepiej zgłosić się z rodzicem lub opiekunem,
uzgodnić w jakiej formie będzie odbywać się nauka praktyczna i teoretyczna, mistrz winien wydać zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,
jeśli nauka teoretyczna będzie się odbywać w szkole zawodowej, wówczas poświadczone przez cech zaświadczenie składasz wraz z dokumentami do szkoły w obowiązującym terminie,
zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywa się w cechu, dlatego należy skompletować następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające Twoją przydatność do wykonywania wybranego zawodu.

Wykaz cechów w regionie radomskim zrzeszonych w Izbie Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

1. CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH

ul. Mireckiego

26-600 Radom

tel. 48/364 75 50

skupia następujące zawody: wędliniarstwo, piekarstwo, cukiernictwo

2. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

ul. Kręta 6

26-400 Przysucha

tel. 48/675 25 16

skupia wszystkie zawody

3. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

ul. Lubelska 9

26-900 Kozienice

tel. 531 953 516

skupia wszystkie zawody

4. CECH RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

ul. Reymonta 32/34

26-800 Białobrzegi

tel. 48/613 26 32

skupia wszystkie zawody

5. CECH RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

27-300 Lipsko

tel. 660 482 657

skupia wszystkie zawody

6. CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

ul. Dr. Perzyny 42

26-700 Zwoleń

tel. 48/ 676 27 60 lub 604 250 649

skupia wszystkie rzemiosła

7. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

ul. 1-Maja 5

26-500 Szydłowiec

tel. 48/617 00 33

skupia wszystkie rzemiosła

8. POWIATOWY CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4

05-600 Grójec

tel. 48/664 25 17

skupia wszystkie rzemiosła

9. CECH PIEKARZY

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

 

Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Świadectwo czeladnicze uzyskane w wyniku pozytywnego zdania egzaminu jest dokumentem kwalifikacji zawodowych uznawanym również w krajach Unii Europejskiej. Daje możliwość podjęcia pracy w danym zawodzie, w każdym zakładzie i przedsiębiorstwie. Trzyletni okres szkolenia zaliczany jest do stażu pracy i emerytury. Czeladnik może doskonalić swoje umiejętności zawodowe w toku pracy i po 3-letnim okresie zdawać egzamin mistrzowski przed Komisją Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Tytuł mistrzowski kwalifikacji zawodowych połączony z przygotowaniem pedagogicznym /realizowanym przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu/ daje możliwość szkolenia nowych kadr.

Rzemieślniczy system egzaminowania ma swoje miejsce w ogólnopolskim państwowym systemie edukacji zawodowej, a Izba Rzemieślnicza działa z upoważnienia państwa.

Rzemiosło to największa szkoła zawodów w regionie radomskim. Uczy się w niej ponad 3000 uczniów – pracowników młodocianych.

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu służy doradztwem i pomocą gimnazjalistom, pracodawcom i rzemieślnikom.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 362 83 85, kom. 517 433 577 lub osobiście w Domu Rzemiosła w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15/17 IIIp. pokój 308.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content