Egzaminy czeladnicze

DO EGZAMINU CZELADNICZEGO IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ,

KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA EGZAMIN CZELADNICZY:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 2. Fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana)
 3. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej

Pracownik młodociany

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu nauki zawodu lub świadectwem pracy wystawionym przez pracodawcę.
 3. Jeżeli nauka zawodu odbywała się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku odbywania praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych
  – zaświadczenie o okresie odbytej praktyki.
 4. MŁODOCIANI PRACOWNICY SKŁADAJĄ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W IZBIE RZEMIOSŁA W RADOMIU DO KOŃCA MIESIĄCA LUTEGO DANEGO ROKU SZKOLNEGO

 

Kandydat z wolnego naboru/osoba dorosła

 1. Świadectwo ukończenia szkoły
 2. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu lub
 3. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i ukończeniu kursu z zakresu teorii zawodowej lub
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin lub
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie, potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY

podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 10 stycznia 2017r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U.  poz.  89, 1607,2468)

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut  i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze z suplementem Europass w języku polskim i angielskim.

Opłata za egzamin czeladniczy 969,46 zł

 

KOSZTY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.03.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 53 z 2005r. § 11 ust.6: Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”.

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub
przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625. 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zdającego oraz zawód, w którym będzie zdawany egzamin.

Powyższe stawki za egzaminy czeladnicze zawierają koszty ubezpieczenia kandydatów zdających egzamin.

Skip to content