Odznaczenia

Odznaka „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi”

Regulamin

przyznawania odznaki „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi”

§ 1

Odznakę „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi” zwaną dalej „odznaką” przyznaje Zarząd Izby Rzemieślniczej na wniosek cechu lub Spółdzielni Rzemieślniczej, lub z własnej inicjatywy:
1/ rzemieślnikom i pracownikom organizacji rzemieślniczych w rozumieniu ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r.;
2/ innym osobom, które zasłużyły się dla rozwoju rzemiosła;
3/ organizacjom rzemieślniczym, instytucjom i osobom współpracującym z tymi organizacjami.

W szczególności odznaka przyznawana jest za:
– co najmniej 5-letnią nienaganną pracę zawodową w rzemiośle lub organizacjach rzemieślniczych;
– wieloletnią pracę społeczną w organizacjach rzemieślniczych;
– szczególnie osiągnięcia w pracy kulturalno-oświatowej i w dziedzinie szkolenia oraz doskonalenia kadr rzemieślniczych;
– inne zasługi dla dobra i rozwoju rzemiosła dla woj. radomskiego.

§ 2

Odznaka „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi” w kształcie stożka ściętego u góry jest sześciokątna, wielkość znaczka 20×20 mm, konstrukcyjnie oparta na godle rzemiosła, całość w kolorze brązu – napis w kolorze złotym.
U góry znaczka napis – za zasługi.
U dołu w układzie półkolistym napis – Radom Izba Rzemieślnicza.
Po lewej i prawej stronie znaczka ornament w kształcie gałązki laurowej.

§ 3

Odznakę przyznaje się z okazji:
– świąt państwowych
– jubileuszy organizacji rzemieślniczych
– dnia rzemiosła
– zjazdu lub innych uzasadnionych okoliczności.
Odznaka może być przyznana tylko jeden raz.

§ 4

Wnioski o przyznanie odznaki sporządza się w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski powinny być przesłane do Izby Rzemieślniczej na miesiąc przed planowanym terminem wręczenia.
Wnioski powinny być umotywowane przez wnioskodawców w sposób wyczerpujący według kryterium określonym w § 1 regulaminu.

§ 5

Odznaki są wręczane przez władze samorządowe Izby Rzemieślniczej. Wraz z odznaką wręcza się legitymację stwierdzającą przyznanie odznaki.

§ 6

Fakt przyznania odznaki rzemieślnikowi odnotowuje się w rejestrze jednostki wnioskującej, zaś przyznanie odznaki pracownikowi organizacji rzemieślniczej – w aktach osobowych.

§ 7

Izba Rzemieślnicza prowadzi ewidencję osób i instytucji wyróżnionych odznaką „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi”.

§ 8

1. Utrata odznaki i związanych z nią przywilejów następuje w przypadku skazania osoby wyróżnionej prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Osoba wyróżniona może zostać pozbawiona odznaki jeżeli popełni czyn wskutek którego stanie się niegodna wyróżnienia.
3. Decyzję o pozbawieniu odznaki podejmuje Zarząd Izby Rzemieślniczej na wniosek właściwej organizacji rzemieślniczej lub z własnej inicjatywy.

§ 9

1. Koszty związane w wykonaniem odznaki i drukiem legitymacji pokrywane są ze środków jednostek wnioskujących.
Zarząd Izby Rzemieślniczej może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od żądania opłat jw.
2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia odznaki i legitymacji osoba wyróżniona może zwrócić się do Izby o odpłatne wydanie zastępczej odznaki lub legitymacji.

WNIOSEK o przyznanie odznaki „Izba Rzemieślnicza w Radomiu – za zasługi” –
wniosek

Inne Odznaczenia Rzemieślnicze

Regulaminy nadawania
oraz
wnioski o nadawanie odznaczeń Rzemieślniczych

znajdują się na stronie

www.zrp.pl – Działalność ZRP-Konkursy i Odznaczenia

1. Honorowy Tytuł „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

2. SZABLA KILIŃSKIEGO

3. MEDALE im. Jana Kilińskiego

4. HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA

5. Odznaczenia za Szkolenie Uczniów w rzemiośle

odznaczenia

Skip to content