Zjazd

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, wybrani przez Walne Zgromadzenia tych organizacji. Każda organizacja ma co najmniej jednego delegata. Delegaci wybierani są na okres 4 lat (kadencja organów). Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

Do właściwości Zjazdu należy:

 1. ustalanie kierunków rozwoju rzemiosła,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Rady, Zarządu i członków Izby w tych sprawach,
 3. uchwalanie statutu i jego zmian,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości,
 5. zatwierdzanie mandatu kandydatów na członków Rady Izby,
 6. wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Izby oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego w głosowaniu tajnym spośród delegatów,
 7. wybór delegatów na Zjazd organizacji, której Izba jest członkiem,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,
 9. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania zatrudnionych w Izbie pracowników,
 10. ustalanie zasad naliczania wysokości składek na wykonywanie zadań Izby,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,
 12. uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu.

Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala się na 3 miesiące przed upływem 4 – letniego okresu kadencji po zamknięciu roku kalendarzowego nie później niż do 30 czerwca. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd na wniosek:

 1. Rady,
 2. co najmniej 1 zrzeszonych organizacji.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu – Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu, a delegatów i inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe – na 14 dni przed terminem Zjazdu. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe organizowanym w terminie I-szym oraz bez względu na liczbę delegatów w terminie II-gim.
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości delegatów głosowanie jest tajne.
Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

Skip to content