Statut Izby

Statut Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

I. NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 1

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości zwana dalej „Izbą” jest społeczno- zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości oraz organizacją pracodawców.

§ 2

Izba nosi nazwę: Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Radomiu a terenem jej działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców, ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz niniejszego statutu.

2. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 4

1. Zadaniem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji wobec organów administracji i instytucji, udzielanie im pomocy instruktażowo-doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych .
Do zadań Izby należy w szczególności:

1/. prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz zrzeszonych organizacji,

2/. udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom w realizacji ich zadań statutowych oraz członkom tych organizacji, przede wszystkim w formie działalności instruktażowo-doradczej,

3/. przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego i wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkich rad zatrudnienia,

4/. inicjowanie i organizowanie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym organizacjom przy urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, konkursów itp.,

5/. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby. Niektóre z tych zadań Izba może powierzyć zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego tych pracowników,

6/. przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników,

7/. pomoc zrzeszonym w Izbie organizacjom rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości w realizacji zadań statutowych,

8/. organizowanie szkolenia pedagogicznego przygotowującego mistrzów do kształcenia uczniów w rzemiośle,

9/. organizowanie dla młodocianych i osób dorosłych różnego rodzaju szkoleń w zakresie opodatkowania, spraw finansowych, szkoleń programowych, w systemie pozaszkolnym przygotowujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

10/. ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania jej pracowników,

11/. inicjowanie i promowanie postępu technicznego w rzemiośle oraz oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów rzemieślniczych,

12/. powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła,

13/. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,

14/. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze,

15/. przyjmowanie i organizowanie własnych wyjazdów delegacji samorządu w celu nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach podtrzymujących tradycje rzemiosła, pielęgnowanie i dokumentowanie kultury rzemieślniczej i wartości wpisanych w tradycję rzemiosła,

16/. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał Związku Rzemiosła Polskiego.

2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych i szkoleniowych Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworząc wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi – krajowymi i zagranicznymi jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

3. Dla realizacji zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą wg klasyfikacji PKD w zakresie:

70.20Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
72.30Z Przetwarzanie danych
72.40Z Działalność związana z bazami danych
72.60Z Pozostała działalność związana z informatyką
74.13Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.84A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.84B Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej
nie sklasyfikowana
80.42Z Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej
nie sklasyfikowane
91.11Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

4. Izba współpracuje z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców.

5. Izba przeznacza wszystkie dochody ze swojej działalności na realizację zadań statutowych.

§ 5

1. Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz opatrywanie ich pieczęcią z godłem państwa.

II. CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:
1/. cechy
2/. spółdzielnie rzemieślnicze
3/. rzemieślnicy nie należący do cechów a także inne jednostki jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła; podmioty te działają na zasadach sekcji.

§ 7

Członkowie Izby mają prawo do:
1/.korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby
2/. udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby
3/. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji
4/. uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby
5/.udziału przez swych przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania spraw dotyczących danej organizacji.

§ 8

Członkowie mają obowiązek :
1/. stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby
2/. uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby
3/. informowania Izby o rocznych wynikach finansowych z działalności
własnej organizacji
4/.zapraszania przedstawicieli Izby do udziału w Walnych Zgromadzeniach własnych organizacji

§ 9

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona.
Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

§ 10

1. Członkostwo może być rozwiązane przez:
1/. wykreślenie
2/. wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie lub jej działania są sprzeczne z kierunkami działania Izby

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd.
Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

4. Delegaci organizacji członkowskich zrzeszonych w Izbie, które zalegają z zapłatą składek na wykonanie zadań Izby przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Organizacja wykreślona z rejestru sądowego podlega skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o jej wykreśleniu z rejestru sądowego.

III. ORGANY IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 11

1. Organami Izby są:
1/. Zjazd Delegatów
2/. Rada
3/. Zarząd
4/. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

2. Nie można być równocześnie członkiem dwóch organów Izby: Rady, Zarządu lub Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 12

1. Członkowie Rady, Zarządu i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członkowie Rady, Zarządu i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę – odpowiadają za nie osobiście.

3. Do odpowiedzialności członków organu, o których mowa w ust.2 mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W przypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono – w stosunku do osób wchodzących w skład organów statutowych Izby, a nie zatrudnionych w Izbie – kwotę równą wysokości 6 – krotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego określonego w odrębnych przepisach.

IV. ZJAZD DELEGATÓW

§ 13

1. Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, wybrani przez Walne Zgromadzenia tych organizacji.
Każda organizacja ma co najmniej jednego delegata. Liczbę delegatów określa Rada – stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

3. Rzemieślnicy nie należący do cechów, inne jednostki organizacyjne przyjęte w poczet Izby na podstawie §6 pkt.3 statutu Izby mogą mieć delegata na Zjazd w przypadku zrzeszenia co najmniej 10 osób (osoby te tworzą sekcje). W przypadku większej ilości zrzeszonych ilość delegatów określana jest według zasad stosowanych wobec cechów i spółdzielni.

4. Delegaci wybierani są na okres 4 lat /kadencja organów/. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

5. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa na skutek śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub odwołania przez organizację, która danego delegata wybierała. W takim przypadku organizacja, której wygaśnięcie mandatu dotyczy wybiera nowego delegata do końca kadencji.

6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

§ 14

1.W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.
W Zjeździe uczestniczyć mogą:
1/. przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego
2/. przedstawiciele organów administracji państwowej
3/. inne zaproszone osoby.

2. Osoby nie będące delegatami uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 15

1. Do właściwości Zjazdu należy:
1/. ustalanie kierunków rozwoju rzemiosła,

2/. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Rady, Zarządu i członków Izby w tych sprawach,

3/. uchwalanie statutu i jego zmian,

4/. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości,

5/. zatwierdzanie mandatu kandydatów na członków Rady Izby,

6/. wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Izby oraz Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego w głosowaniu tajnym spośród delegatów; warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów,

7/. wybór delegatów na zjazd organizacji, której Izba jest członkiem,

8/. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,

9/. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania zatrudnionych w Izbie pracowników,

10/. ustalanie zasad naliczania wysokości składek na wykonywanie zadań Izby

11/. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

12/. uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu.

2. W okresie między Zjazdami uprawnienia wymienione w punktach 6,9,10 wykonuje Rada.
3. Za szczególne zasługi dla rzemiosła na wniosek Rady lub Zarządu Zjazd może nadawać tytuły honorowe.

§ 16

1. Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala się na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji, po zamknięciu roku kalendarzowego nie później niż do 30 czerwca .

2. Nadzwyczajny Zjazd zwołany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny Zjazd na wniosek:
– Rady
– co najmniej 1 zrzeszonych organizacji.
Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu – Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu, a delegatów i inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe – na 14 dni przed terminem Zjazdu.

4. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy , kto uprawniony jest w myśl ust.2 do zgłoszenia wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem Zjazdu.

§ 17

1.Obrady Zjazdu otwiera Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów Przewodniczącego Zjazdu, dwóch Zastępców i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 18

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe organizowanym w terminie I –szym oraz bez względu na liczbę delegatów w terminie II –gim.

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków i delegatów w terminie i w sposób określony w § 16 statutu.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości delegatów głosowanie jest tajne.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu. Protokół ten przechowuje Zarząd.

V. RADA

§ 19

1. Rada w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Izby.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1/. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Izby a zwłaszcza:
a/. okresowe badanie dokumentów finansowych;
b/. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Izbę jej zadań statutowych
c/. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i poszczególnych członków;
2/. uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów rozwoju rzemiosła oraz planów finansowych;
3/. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4/. wybieranie i odwoływanie członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady;
5/. uchwalanie regulaminów Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej;
6/. wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa i pozostałych Członków Zarządu
7/. dokonywanie czynności prawnych w stosunkach z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Izby przy tych czynnościach; do reprezentowania Izby w tych sprawach upoważnieni są: Przewodniczący Rady i jego Zastępcy lub Sekretarz;
8/. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9/. określanie liczby delegatów na Zjazd;
10/. podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby;
11/. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności;
12/. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu;
2. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu sprawozdań, informacji i wyjaśnień w zakresie całokształtu działalności Izby.

§ 20

1. Rada składa się z przedstawicieli rekomendowanych przez zrzeszone w Izbie jednostki organizacyjne, których uczestnictwo w Radzie zatwierdza Zjazd.

2. Każda organizacja zrzeszona w Izbie ma swego przedstawiciela w Radzie przy czym: zrzeszająca do 50 członków – jednego, od 51 do 100 członków – dwóch, od 101 do 200 członków – trzech, powyżej 200 – czterech. W przypadku przystąpienia organizacji na członka Izby po terminie Zjazdu, członka Rady – jako przedstawiciela tej organizacji desygnuje Rada i Zarząd spółdzielni lub Zarząd cechu na okres do końca kadencji. W takiej sytuacji liczba radnych ulega zmianie.

3. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady na skutek cofnięcia rekomendacji – wyboru nowego członka do końca kadencji dokonuje Rada i Zarząd spółdzielni lub Zarząd cechu, tej organizacji której był przedstawicielem.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata. Mandaty członków Rady wygasają wraz z upływem kadencji Rady.

5. Członek Rady traci mandat również w przypadku:
1/. złożenia rezygnacji;
2/. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
3/. wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji;
4/. utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem.
6. Na podstawie uchwały Rady członek Rady może być zawieszony w czynnościach do najbliższego Zjazdu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów, które reprezentuje.

§ 21

1.Członkowie Rady mają prawo:
1/. zgłaszania wniosków i interpelacji w sprawach rzemiosła i jego organizacji;
2/. udziału z głosem doradczym w posiedzeniach organów statutowych organizacji zrzeszonych w Izbie;
3/. korzystania z ekwiwalentu za udział w posiedzeniach wg obowiązujących zasad,

2. Członkowie Rady mają obowiązek:
1/. przestrzegania przepisów prawa i statutu Izby;
2/. czynnego udziału w pracach Rady;
3/. reprezentowania interesów środowiska rzemieślniczego.

§ 22

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zwołuje je Przewodniczący a w razie jego nieobecności – Zastępca, podając równocześnie porządek obrad.

§ 23

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, organów administracji państwowej i zaproszone osoby, a w części obrad dotyczących odwołań lub wniosków zrzeszonych organizacji – przedstawiciele tych organizacji.

§ 24

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 25

1. Rada wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącym stanowią Prezydium Rady. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

2. Prezydium jest organem wewnętrznym Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady.

3. Do zadań Prezydium należy m.in.:
a/. ustalanie porządku obrad i terminów posiedzeń Rady oraz trybu rozpatrywania interpelacji członków Rady Izby,
b/. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i poszczególnych członków,
c /. badanie skarg na działalność Zarządu,
d/. wstępne rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz przygotowywanie wniosków w tych sprawach,
e/. podejmowanie wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Izbą a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Izby przy tych czynnościach; do reprezentowania Izby w tych sprawach są upoważnieni: Przewodniczący Rady, jego Zastępca lub Sekretarz,
f/. przedstawianie Radzie projektów wniosków na Zjazd Delegatów oraz na Kongres Rzemiosła Polskiego
g/. wydawanie opinii w sprawach kierowanych przez Zarząd do Rady Izby,
h/. załatwianie innych spraw zleconych przez Radę.

§ 26

1. Dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej Izby – Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym. Rada wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności:
a/. okresowe badanie dokumentów finansowych;
b/. badanie rocznych sprawozdań finansowych;
c/. składanie Radzie sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń;
d/. przedstawianie Radzie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu;
e/. inne czynności zlecone przez Radę.

VI. ZARZĄD

§ 27

1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby.

2. Na zewnątrz Izbę reprezentują: Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu lub osoby przez nich upoważnione.

3. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał, decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby.

4. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne i inne komisje oraz uchwala dla nich regulaminy pracy.

§ 28

1. Zarząd Izby składa się z 5 osób, w tym z Prezesa, dwóch Zastępców i pozostałych Członków, wybieranych przez Radę w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

2. Do Zarządu mogą być wybierani rzemieślnicy prowadzący własne zakłady oraz osoby zawodowo pełniące funkcje w Zarządzie Izby na podstawie stosunku pracy, legitymujące się co najmniej 1 rokiem pracy w organizacjach rzemiosła.

3. Prezes Zarządu pełni funkcję w Zarządzie na podstawie stosunku pracy.

4. Rodzaje czynności dla których niezbędne jest podejmowanie uchwał, szczegółowy podział zadań pomiędzy członków a także tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Pracę Zarządu koordynuje Prezes Zarządu.

6. Kierownikiem Izby jako zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Prezes Zarządu.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, w razie nieobecności – jego Zastępca.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz w miesiącu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 30

1. Oświadczenie woli w imieniu Izby składają w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby dwaj członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i pełnomocnik. Przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu.

2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień oraz obowiązków.

VII. ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

§ 31

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie bądź postanowienie sądu cechowego.

3. W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym stosuje się zasady etyki zawodowej.

§ 32

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Zjazd. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego powołują ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

2. Kadencja Sądu trwa 4 lata. Mandaty członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wygasają wraz z upływem kadencji Sądu.

3. Członek Sądu traci mandat również w przypadku:
1/. złożenia rezygnacji;
2/. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
3/. wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła.
4/. Na podstawie uchwały Sądu, członek Sądu może być zawieszony w czynnościach do najbliższego Zjazdu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego.
5. Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów.

VIII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 33

1. Od uchwał Zarządu organizacjom rzemieślniczym i osobom, których uchwała dotyczy – w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym – służy odwołanie do Rady a od uchwał Rady do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez organ podejmujący uchwałę przepisów prawa i statutu.

3. Rada rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty jego otrzymania.
Odwołanie od uchwał Rady powinno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło do 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego.

4. Organ, który podjął uchwałę może wstrzymać jej wykonanie w przypadku wniesienia odwołania – do czasu rozpatrzenia odwołania.

5. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

6. Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

IX. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 34

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z wpłat zrzeszonych członków oraz innych wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Izby.

§ 35

Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Radę Izby, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi przez Zjazd.

X. ZMIANA STATUTU

§ 36

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów uczestniczących w Zjeździe.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Uchwałę o likwidacji Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów ogólnej liczby delegatów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust.1 ma określać zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołać likwidatora oraz określić cel , na który będzie przeznaczony majątek Izby.

Sekretarz Zjazdu                                                                  Przewodniczący Zjazdu

Krzysztof Oleksik                                                                  Robert Romanowski

Skip to content