Egzaminy mistrzowskie

DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.”

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO:

 • wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • udokumentowane zaświadczeniem bądź świadectwem pracy :
  3 lata po egzaminie czeladniczym lub
  co najmniej 6 lat samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • świadectwo czeladnicze : w danym zawodzie lub pokrewnym
 • jedna fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana).
 • opłata egzaminacyjna

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O EGZAMIN MISTRZOWSKI

podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, 1607,2468)

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • kartę obserwacji na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin mistrzowski izba rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski, który jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie, jest także dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników (wraz z zaświadczeniem ukończenia kursu pedagogicznego). Izba do każdego dyplomu wydaje również Suplement Europass w języku polskim i angielskim.

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIOSŁA W RADOMIU – III piętro Domu Rzemiosła – pokój 308

 

Opłata za egzamin mistrzowski  – 1.938,94 zł

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub
przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625. 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz zawód, w jakim będzie zdawany egzamin

Skip to content