Zrealizowane

ZREALIZOWANE WAŻNIEJSZE PROJEKTY N/IZBY

 

Na przełomie 2022/2023  Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła:

Edycja 2022:

Zadanie nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych  (numer umowy 125/PIR/Z1/2022, wartość dofinansowania 57.215 zł).

Zadanie publiczne pt. „RADOMSKA IZBA NA MIARĘ XXI WIEKU”

 W ramach projektu:

 1. Został zakupiony sprzęt komputerowy:
 • 3 laptopy z oprogramowaniem i programem antywirusowym
 • Niszczarka do dokumentów
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 1. Została dostosowana strona internetowa Izby do wymogów dostępności zgodnie  z wytycznymi WCAG 2.1 AA
 2. Zostało przeprowadzone doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
 3. Zostało przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych, Zarządu Izby oraz kadry pracowników Izby w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 4. Zostały zawarte porozumienia partnerskie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego.


 • W 2022 roku Izba przeprowadziła egzaminy czeladnicze w 4 zawodach: betoniarz zbrojarz, murarz, dekarz i posadzkarz dla 48 uczestników w ramach projektu „Zawodowy krok w przyszłość”” z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt był realizowany przez Gminę Miasta Radomia w ramach: Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

 

 • W 2021 roku jako wykonawca – Izba przeprowadziła egzaminy czeladnicze w 4 zawodach: betoniarz zbrojarz, murarz, dekarz i posadzkarz dla 48 uczestników w ramach projektu „Zawodowy krok w przyszłość”” z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt był realizowany przez Gminę Miasta Radomia w ramach: Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

 

 • W latach 2017 – 2018  jako wykonawca – Izba przeprowadziła egzaminy czeladnicze w 6 zawodach: betoniarz zbrojarz, brukarz, dekarz, malarz tapeciarz, murarz-tynkarz i posadzkarz dla 144 uczestników w ramach projektu „Dobry Fachowiec” z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt był realizowany przez Szkołę w ramach: Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

 

 • Od 2013 do 2016 – Izba współpracowała ze ZRP przy realizacji projektu „3xśrodowisko” – „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”. Projekt został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Podstawowym celem projektu było wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Było to możliwe dzięki oszczędnościom w wykorzystywaniu energii, wody, papieru i innych surowców. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” i ZRP. Pracownik Izby pełnił funkcję Animatora Edukacji Ekologicznej w projekcie.

 

 • W latach 2013-2015 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła 400 egzaminów mistrzowskich w ramach projektu „Mistrzowska Firma” w ramach POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 • W latach 2012 – 2013 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła egzaminy czeladnicze w 4 zawodach: dekarz, glazurnik, malarz tapeciarz, cieśla dla 96 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu  w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2013”. Projekt był realizowany przez Urząd Miejski  w Radomiu, W-ł Edukacji, Sportu i Turystyki w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 • W latach 2010-2011 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła 60 egzaminów czeladniczych i 300 egzaminów mistrzowskich w ramach projektu „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy” w ramach POKL, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

 

 • W latach 2009-2011 – jako lider Izba zrealizowała projekt dla 300 osób pn. „Mam zawód i uczę zawodu”.   Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Celem projektu była pomoc w zdobyciu uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu osobom wykonującym zawody rzemieślnicze.

 

       * W latach 2009 – 2011– Izba współpracowała ze ZRP przy realizacji projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” – POKL, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników Dialogu Społecznego. Pracownik Izby pełnił funkcję Koordynatora Regionalnego w projekcie.

 

    * W 2005 roku – jako wykonawca Izba przeprowadziła dla 19 osób kurs barmańsko-kelnerski z obsługą bankietów i przyjęć okolicznościowych zorganizowany w ramach projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.5, Schemat B.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu: barman, kelner, obsługa przyjęć okolicznościowych i cateringu.

 

Skip to content