Duplikaty

Procedura wydawania duplikatów


Podstawa Prawna wydania duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  (poz. 89) –  § 30 rozporządzenia

Kiedy Izba może wystawić duplikat?

Duplikat izba rzemieślnicza sporządza na podstawie księgi wieczystej egzaminów czeladniczych lub księgi wieczystej egzaminów mistrzowskich oraz protokołu z przeprowadzonego egzaminu oraz wydaje wyłącznie w przypadku utraty świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego, albo wówczas, gdy dokument uległ znacznemu uszkodzeniu, powodującemu jego nieczytelność.

Co należy uczynić, aby uzyskać duplikat?

W celu uzyskania duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego osoba, która utraciła dokument lub, który uległ znacznemu  uszkodzeniu  –  w izbie rzemieślniczej, która wydała oryginał dokumentu –  powinna złożyć: pisemny wniosek o wydanie duplikatu (wzór w załączniku), kserokopię dowodu tożsamości, w przypadku wniosku o wydanie duplikatu uszkodzonego świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego dołączyć  uszkodzony  dokument, dowód opłaty za wydanie duplikatu.

Opłata za wydanie duplikatu w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu wynosi 26 zł. – płatna na konto:   Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625 lub w kasie izby.

Wniosek o wydanie duplikatu (wraz z załącznikami) można złożyć osobiście, lub przesłać do właściwej izby rzemieślniczej drogą pocztową.

Termin i tryb wystawienia przez izbę rzemieślniczą duplikatu.

Izba rzemieślnicza wystawia duplikat bez zbędnej zwłoki nie później, niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku o wydanie duplikatu (zgodnie z postanowieniami art. 35 i 36 ustawy kodeks postępowania administracyjnego) pod warunkiem, że; przedłożony wniosek o wydanie duplikatu zawiera wymagane informacje, dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu izby rzemieślniczej, została przekazana opłata za wydanie duplikatu,

W przypadku, gdy przedłożony wniosek nie jest kompletny, albo nie zawiera wymaganych danych, izba rzemieślnicza telefonicznie lub pisemnie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji, albo osoba zainteresowana nie dostarczy oryginału uszkodzonego świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego –  nie wydaje się duplikatu.

Duplikat wystawiany jest na druku według wzoru, obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

Jeżeli brak jest druku świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego, według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału – izba rzemieślnicza wystawia duplikat na przygotowanym przez siebie formularzu, zgodnym z treścią oryginału świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego obowiązującą w dacie wystawienia oryginału

Sposób wstawienia przez izbę  duplikatu:

Na pierwszej stronie wtórnego dokumentu, u góry należy umieścić wyraz „DUPLIKAT”, pod tekstem dodać wyrazy „oryginał podpisali”, wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego (skład komisji egzaminacyjnej, nazwisko prezesa izby rzemieślniczej), pod tekstem umieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową oraz podpis i pieczątka osoby upoważnionej w izbie rzemieślniczej do podpisywania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

Izba rzemieślnicza w odpowiedniej księdze wieczystej; czeladniczej lub mistrzowskiej umieszcza adnotację o wydaniu duplikatu tj. data wystawienia duplikatu.

Izba rzemieślnicza odbierająca uszkodzony oryginał dokumentu – zobowiązana jest do komisyjnego jego zniszczenia i na tę okoliczność, sporządzenia protokołu komisyjnego zniszczenia druku ścisłego zarachowania. Fakt komisyjnego zniszczenia druku izba odnotowuje przy numerze z ewidencji druków ścisłego zarachowania (dane dotyczące protokołu zniszczenia druku ścisłego zarachowania) oraz wpisuje datę wystawienia duplikatu. W przypadku wystawienia duplikatu zaginionego dokumentu, przy numerze zagubionego druku ścisłego zarachowania wpisuje się datę wystawienia duplikatu.

Jeżeli dokumentacja przebiegu egzaminu nie jest wystarczająca do wystawienia duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego – dokument odtwarza się w drodze postępowania sądowego, w trybie przepisów o postępowaniu cywilnym.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy.

Duplikat odbierany jest, za pokwitowaniem, osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie. Duplikat może być przesyłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres za dodatkową opłatą pocztową.

Wniosek-o-wydanie-duplikatu

Skip to content