Przygotowanie zawodowe dorosłych

 Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie art. 53a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014r. poz. 497)

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

1. praktycznej nauki zawodu dorosłych trwającej od 6 do 12 miesięcy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego,

2. przyuczenia do pracy dorosłych trwającego od 3 do 6 miesięcy  mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych właściwych dla zawodu występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, które kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli liczba godzin wynosi miesięcznie nie mniej niż 150. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości do ich utworzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera z pracodawcą albo z pracodawcą i instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

Starosta refunduje na wniosek pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy na jego wniosek przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik ukończy program przygotowania zawodowego dorosłych i zda odpowiedni egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400 złotych za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych zrealizowanego dla każdego skierowanego przez starostę uczestnika.

Refundacja w/w wydatków oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przygotowania zawodowego dorosłych można uzyskać bezpośrednio w Dziale ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.

 

 

 

Skip to content