Akty prawne oświata

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

ZATRUDNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014r., poz. 865)
Ustawa o systemie oświaty (art. 70b Dz. U. Nr 67 z 1996r. oraz Dz. U. Nr 145 z 2004r. poz. 1532) dot. dofinansowania kosztów kształcenia

ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 197, poz.1663)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle z dnia 25 września 2015r. – (Dz. U. z 04.11.2015r., poz. 1782) Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle – czytaj

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003r. Dz. U. Nr 137, poz.1304

Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 19 lutego 2002r. znak: NO-I-130/02 w sprawie „Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych”.

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego:

Uchwała nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20.07.2017r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem

Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego

 

WYJĄTKOWO DOPUSZCZALNE ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających
16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz.2047)

ZAWODY I OKRES NAUKI ZAWODU W RZEMIOŚLE

1) Zawody szkolne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004r. Nr 114, poz.1195)
2) Zawody pozaszkolne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz.2644)

EGZAMINY CZELADNICZE, MISTRZOWSKIE I SPRAWDZAJĄCE

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle z dnia 25 września 2015r. – (Dz. U. z 04.11.2015r., poz. 1782) Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle – czytaj

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003r. Dz. U. Nr 137, poz.1304

Rozporządzenie MEN z dn. 10 stycznia 2017r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U.  poz.  89, 1607, 2468)

 

Skip to content