Kursy pedagogiczne

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania.

ADRESACI: 

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne itp.) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wg Rozporządzenia:

§ 10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
2. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Instruktorami praktycznej nauki zawodu mogą być:
1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, albo
2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej
jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 391

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).

Osoba, która ukończyła kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, wydane na podstawie dokumentacji kursu. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

Zajęcia w godzinach i terminach do ustalenia.

Koszt kursu:

  • 800 zł + VAT dla firm/instytucji
  • 700 zł + VAT dla osób indywidualnych

Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony przez n/Izbę został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu pismem z dnia 31.10.2019r. nr DRA.5633.2.2019.TT

Cel kształcenia: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu

Adresaci: pracodawcy zamierzający szkolić  pracowników młodocianych w celu nauki zawodu

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w kursie przez zgłoszenie telefoniczne lub osobiste (tel. 48 362 83 85, kom. 517 433 577, e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl)

Warunkiem przystąpienia do kursu pedagogicznego jest posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Ankieta na kurs pedagogiczny-pobierz

 

Skip to content