EGZAMINY W 2022 roku – informacje

W 2022 r. zgodnie z  przepisami art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327 ze zm.) – po raz pierwszy warunkiem ukończenia m.in. branżowej szkoły I stopnia będzie nie tylko uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także   przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.W tym kontekście prawnym, od 2022 r. izby rzemieślnicze  muszą organizować i ustalać  terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się zwykle w przedziale  czasowym  od 15 do 20 czerwca.

Opłata za egzaminy zostanie podana przez ZRP w styczniu 2022r.

Poniżej załączniki dotyczące egzaminów w 2022r.:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego obowiązujący od 2022r.

Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika

Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego przez pracownika młodocianego zatrudnionego u pracodawcy rzemieślnika i dokształcającego się w branżowej szkole I stopnia

Informacja egzaminy 2022r.

Definicja rzemieślnika

Możesz również polubić…

Skip to content