Informacja po spotkaniu przedstawicieli ZRP w MEN-23.10.2018r.

Szanowni Państwo

Związek  Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym w siedzibie MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Kierownictwa ZRP na czele z Janem Gogolewskim Prezesem ZRP z  Paniami Ministrami Anną Zalewską i Marzeną Machałek.

Spotkanie trwało blisko 2 godziny i  dotyczyło 3 problematycznych dla rzemiosła zapisów, wskazanych w Stanowisku Rzemiosła Polskiego, powstałego w wyniku, zorganizowanego w dniach  11-12 października 2018 r. spotkania konsultacyjnego w sprawie zmian w prawie oświatowym.

 W efekcie uzyskano, iż resort na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbędzie się  w dniach 25 i 26 października 2018 r.  zgłosi autopoprawki, zgodnie z którymi:

  • odstępuje  od  propozycji  zastosowania egzaminu zawodowego wobec uczniów młodocianych pracowników, którzy naukę zawodu ukończyli u pracodawców rzemieślników   (rezygnacja z zapisu „lub egzamin  zawodowy”),
  • w konsekwencji tej zmiany skorygowany będzie  zapis dotyczący dofinansowania kosztów  kształcenia młodocianego pracownika, które odbyło się u pracodawcy rzemieślnika (dofinansowanie będzie przysługiwało jeśli nauka zawodu zakończy się egzaminem czeladniczym).

 Odnośnie wprowadzonego  w ustawie Prawo oświatowe,  nowego  art. 120a, zobowiązującego pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, kierowanych na dokształcanie do szkoły branżowej I-go stopnia – do dokonania ustaleń z dyrektorem szkoły, stanowiących załącznik do umowy o pracę – nie osiągnięto porozumienia .

Resort pozostaje przy stanowisku, iż  ma to być droga powiązania pracodawcy i szkoły oraz zwiększenia odpowiedzialności stron co do jakości realizowanego kształcenia zawodowego.

 W podsumowaniu  spotkania ustalono, iż zostanie dokonana weryfikacja porozumienia o współpracy pomiędzy ZRP I MEN, które będzie podstawą do działań związanych z organizacją cyklu  16 regionalnych + 1 w ZRP  konferencji wdrażających  ustawowe zmiany  z udziałem  dyrektorów szkół oraz kuratoriów i przedstawicieli organizacji rzemiosła.

Resort zakłada dokonanie oceny funkcjonowania  nowego zapisu  oraz deklaruje gotowość interwencji w przypadkach gdy będzie dochodziło do napięć pomiędzy szkołami i pracodawcami.

 Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele ZRP będą uczestniczyli w w/w posiedzeniu Komisji Sejmowych „ENM” oraz „STR” 25-26.10.2018 r.

 

Możesz również polubić…

Skip to content