INFORMACJA – SEKCJA DZIAŁAJĄCA PRZY IZBIE RZEMIOSŁA W RADOMIU

Zarząd Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu na swoim posiedzeniu w dniu 11.10.2023r. podjął decyzję o utworzeniu sekcji przy n/Izbie działającej na zasadzie cechu.

Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z Biurem n/Izby.

Deklaracja członkowska-pobierz

Poniżej wyciąg ze Statutu Izby:

II. CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:
1/. cechy
2/. spółdzielnie rzemieślnicze
3/. rzemieślnicy nie należący do cechów a także inne jednostki jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła; podmioty te działają na zasadach sekcji.

§ 7

Członkowie Izby mają prawo do:
1/.korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby
2/. udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby
3/. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji
4/. uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby
5/.udziału przez swych przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania spraw dotyczących danej organizacji.

§ 8

Członkowie mają obowiązek :
1/. stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby
2/. uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby
3/. informowania Izby o rocznych wynikach finansowych z działalności
własnej organizacji
4/.zapraszania przedstawicieli Izby do udziału w Walnych Zgromadzeniach własnych organizacji

§ 9

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona.
Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

§ 10

1. Członkostwo może być rozwiązane przez:
1/. wykreślenie
2/. wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie lub jej działania są sprzeczne z kierunkami działania Izby

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd.
Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

4. Delegaci organizacji członkowskich zrzeszonych w Izbie, które zalegają z zapłatą składek na wykonanie zadań Izby przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Organizacja wykreślona z rejestru sądowego podlega skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o jej wykreśleniu z rejestru sądowego.

Możesz również polubić…

Skip to content