Nowe przepisy do przygotowania zawodowego

Wykaz aktualnych przepisów prawnych – stan na 01.09.2019

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz.U. z 2018, poz.1267

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Dz. U. 2019, poz. 1495 (spółki w rzemiośle)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, Dz. U. 2019, poz. 991

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Dz. U. 2019, poz. 316

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. 2019, poz. 639

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. 2019, poz. 391

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz.U. 2019 poz. 1636

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, Dz.U. 2019, poz. 1395

Możesz również polubić…

Skip to content