Pismo w sprawie przynależności do organizacji rzemiosła

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu poniżej prezentuje treść pisma, które zostało wysłane w dniu 25.01.2019r. do Urzędów Miast i Gmin oraz zrzeszonych w naszej Izbie Cechów Rzemiosł.

Pismo zawiera podstawę prawną, która mówi o tym, ażeby szkolić pracowników młodocianych i otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia należy spełnić określone warunki zapisane w przepisach obowiązującego prawa:

„Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu uprzejmie informuje, iż zgodnie  z art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 1989 r. nr 17, poz. 92  z późn. zm.) „ Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnym przepisami oraz być członkiem jednej z organizacji [Cechu lub Izby] o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3„.

Powyższy przepis wskazuje zatem, iż obowiązek przynależności pracodawcy prowadzącego przygotowanie zawodowe w rzemiośle do Cechu lub Izby jest niezbędnym warunkiem, aby pracodawca mógł w ogóle prowadzić tego rodzaju przygotowanie i uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ponadto w w/w ustawie w art. 2 ust. 1 pkt 1 figuruje zapis, iż rzemieślnikiem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, który zatrudnia do 250 pracowników.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie w/w zapisów ustawy”.

Możesz również polubić…

Skip to content