Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148,
późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r.
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, z późn.zm);
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna),
  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.PracodawcaRzemieślnik to:
   1. Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców, lub
   2. Osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

   Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład
   w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane
   do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przez OKE.

   W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
   oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

   INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ – (dotyczy umów zawartych
   od 1 września 2019r.):

   • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
   • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
    i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
   • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
   • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
   • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
   • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

   W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają
   co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto
   :

   • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
    • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
    • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
   • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać
    i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

    • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
    • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
    • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
   • dyplom ukończenia studiów:
    • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
    • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
   • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym
    do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
   • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

   Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644).

   Kwota dofinansowania, po uwzględnieniu pomocy publicznej, kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

   • do 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
    jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
    w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
   • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

   W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego
   do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe
   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dotyczy umów zawartych
   od 1 września 2019r.
   Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego,
   o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

   Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika przedkłada następujące dokumenty:

   • wniosek o udzielenie pomocy de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
    w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem
    w sprawie praktycznej nauki zawodu;
   • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
   • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
   • kopię odpowiedniego dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy – zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
   • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
   • kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
    o wielkości pomocy de minimis
    otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
    o nieotrzymaniu
    takiej pomocy w tym okresie;
   • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

   Załączone kserokopie dokumentów należy obustronnie potwierdzić za zgodność z oryginałem
   przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

   Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Możesz również polubić…

Skip to content