Klauzula dostępności

Deklaracja dostępności Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik ds. administracji
 • E-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
 • Telefon: 517 433 577

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
 • Adres: ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom
 • E-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
 • Telefon: 48 362 83 85

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Izba usytuowana jest w budynku biurowym mieszczącym się na ulicy J. Kilińskiego 15/17. Do wejścia do siedziby Izby prowadzi stopień z podjazdem oraz winda. Wejście główne dostosowane jest szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Skip to content