Info

Izba Rzemieślnicza w Radomiu może egzaminować kandydatów w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, ale figurujących w klasyfikacji zawodów „rynku pracy”. Ma to wielkie znaczenie w procesie oświaty, gdyż otwiera drogę do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych w zawodach rynkowych.

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzane są przez Izbę w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym (część pisemna i ustna).

Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego za granicą – wymagają dokonania czynności związanych z ich legalizacją. Proces legalizacji odbywa się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie potwierdza autentyczność i poprawność dokumentu właściwym wpisem na odwrocie świadectwa bądź dyplomu. Następnie dokument zostaje przekazany do Działu Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „Apostille”. Każdy zdający otrzymuje od Izby informację o procedurze legalizacji uzyskanego świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego.

Izba Rzemieślnicza wydaje również Suplement Europass do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego, który usprawnia korzystanie z nich zagranicą.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.izbarzemiosla.radom.pl

 

Ponadto Izba przeprowadza kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które są zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Nabyte umiejętności pozwalają na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia w zakładzie pracy.

Kurs przeznaczony jest dla:

  • osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • pracowników lub właścicieli zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami,
  • pracodawców i pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu z uczniami lub młodocianymi,
  • przedsiębiorców, firm usługowych, zakładów produkcyjnych, które planują prowadzenie staży i praktyk zawodowych dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy,
  • osób zainteresowanych tematyką, którą uwzględnia program kursu.

 

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanych kursów pedagogicznych zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.izbarzemiosla.radom.pl

Skip to content