Zrealizowane

w latach 2013-2015 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła 400 egzaminów mistrzowskich w ramach projektu „Mistrzowska Firma” w ramach POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

w latach 2012 – 2013 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła egzaminy czeladnicze w 4 zawodach: dekarz, glazurnik, malarz tapeciarz, cieśla dla 96 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu  w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2013”. Projekt był realizowany przez Urząd Miejski  w Radomiu, W-ł Edukacji, Sportu i Turystyki w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

w latach 2010-2011 – jako wykonawca – Izba przeprowadziła 60 egzaminów czeladniczych i 300 egzaminów mistrzowskich w ramach projektu „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy” w ramach POKL, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

– w latach 2009-2011 – jako lider Izba zrealizowała projekt dla 300 osób pn. „Mam zawód i uczę zawodu”.   Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Celem projektu była pomoc w zdobyciu uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu osobom wykonującym zawody rzemieślnicze.

w latach 2009 – 2011– Izba współpracowała ze ZRP przy realizacji projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” – POKL, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników Dialogu Społecznego. Pracownik Izby pełnił funkcję Koordynatora Regionalnego w projekcie.

w 2005 roku – jako wykonawca Izba przeprowadziła dla 19 osób kurs barmańsko-kelnerski z obsługą bankietów i przyjęć okolicznościowych zorganizowany w ramach projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.5, Schemat B.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu: barman, kelner, obsługa przyjęć okolicznościowych i cateringu.