Kursy zawodowe

KURSY ZAWODOWE

Działamy od wielu lat prowadząc kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie zawodu.

Kursy i szkolenia jakie oferuje Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu prowadzone są na najwyższym poziomie. Kadra dydaktyczna gwarantuje zdobycie zakładanych umiejętności i kwalifikacji

Dorośli:

  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • przygotowujące teoretycznie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

 

Cena za kurs teoretyczny wynosi 500zł/os.

Liczba godzin – od 60 do 100

Powyższa cena obowiązuje przy grupie minimum 5-osobowej.

Ustalenie ceny przy kursie indywidualnym – w zależności od potrzeb kandydata.

Terminy kursów ustalane będą w zależności od liczebności grup i potrzeb uczestników.

 

Realizujemy również  przygotowanie zawodowe dorosłych  zlecone z Powiatowych Urzędów Pracy w różnych zawodach.

 

 

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Działem Oświaty Izby –  Radom, ul. Kilińskiego 15/17 pokój 308 tel.  48 362 83 85 lub tel. kom. 517 433 577

Młodzież:

  • kursy dokształcania teoretycznego

REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO

DO EGZAMINU
CZELADNICZEGO

Tematyka i zakres wykładów odpowiada programowi nauczania, który wydany został przez Związek Rzemiosła Polskiego.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach – wykładach teoretycznych objętych programem nauczania.
Honorowane jest usprawiedliwienie nieobecności uczestnika kursu przez:

  • dostarczenie zwolnienia lekarskiego,
  • przedstawienie usprawiedliwienia np. z zakładu pracy.

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.
Kurs kończy się sprawdzianami pisemnymi lub ustnymi. Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu upoważniające go do złożenia egzaminu czeladniczego.
Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Izby Rzemiosła Małej Przedsiębiorczości w Radomiu i w jej obrębie a także uczestniczenia w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie w/w używek. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Nie dostosowanie się do powyższych zakazów jest równoznaczne z wyciągnięciem konsekwencji wynikających z w/w Regulaminu.
W przypadku skreślenia uczestnika, z jego winy, z listy kursantów wniesione opłaty (w tym wpisowe) nie podlegają zwrotowi.

Opłata za kurs wynosi:  470 zł/os

Opłatę można uiścić:

  • w kasie Izby (III piętro)
  • przelewem na konto Izby Rzemiosła w Radomiu (tytułem „opłata za kurs czeladniczy+imię i nazwisko uczestnika kursu)

Forma płatności:

  • Warunkiem zapisania osoby zainteresowanej na kurs jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości co najmniej 200 zł (najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu), która zostanie wliczone w cenę kursu.
  • W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż kwota całego kursu pozostałą jej cześć należy uiścić po upływie miesiąca od dnia rozpoczęcia.

UWAGA:

Nie dostosowanie się do powyższych terminów bez podania przyczyny w ewentualnych opóźnieniach jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników bez możliwości zwrotu dokonanych wcześniej płatności.