Legalizacja dokumentów

LEGALIZACJA aktualna informacja 16.10.2020r.

WNIOSEK_legalizacja_2020r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dn. 10.01.2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (poz. 89, 1607, 2468)

– § 31 rozporządzenia:

1. Legalizacji (uwierzytelnienia) świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Związek Rzemiosła Polskiego.

2. Legalizacja (uwierzytelnienie) polega w szczególności na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub dokonująca uwierzytelnienia tego świadectwa, dyplomu albo zaświadczenia, oraz tożsamości pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, dyplom albo zaświadczenie.

3. W klauzuli legalizacyjnej (uwierzytelniającej) zamieszcza się:

1) podpis osoby upoważnionej do legalizacji (uwierzytelnienia) świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego;

2) pieczęć imienną;

3) pieczęć urzędową Związku Rzemiosła Polskiego;

4) nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba Związku Rzemiosła Polskiego;

5) datę dokonania legalizacji (uwierzytelnienia).

 

Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza je wykorzystać za granicą podlegają one tzw. legalizacji.
Dokumenty wystawione przez polskie izby rzemieślnicze potwierdzają kwalifikacje zawodowe ich właścicieli, co ma znaczenie przy podejmowaniu pracy i w Polsce, i w innych krajach. Osoba wykwalifikowana otrzymuje wyższe wynagrodzenie aniżeli pracownik bez potwierdzonych kwalifikacji zawodowych i może być dopuszczona do prac wymagających wyższego poziomu umiejętności i wiedzy.