Legalizacja dokumentów

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 10.01.2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (poz. 89) – § 31 rozporządzenia

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza je wykorzystać za granicą podlegają one tzw. legalizacji.
Dokumenty wystawione przez polskie izby rzemieślnicze potwierdzają kwalifikacje zawodowe ich właścicieli, co ma znaczenie przy podejmowaniu pracy i w Polsce, i w innych krajach. Osoba wykwalifikowana otrzymuje wyższe wynagrodzenie aniżeli pracownik bez potwierdzonych kwalifikacji zawodowych i może być dopuszczona do prac wymagających wyższego poziomu umiejętności i wiedzy.

Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach i podlega jej tylko oryginalny dokument (lub duplikat):

  • w pierwszej kolejności prawidłowość wystawienia dokumentu potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego na podstawie księgi wieczystej czeladniczej lub mistrzowskiej, prowadzonej przez izbę rzemieślniczą, która wydała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – Warszawa, ul. Miodowa 14, tel./fax 022 831 61 61, e-mail: zrp@zrp.pl (opłata w wysokości opłaty skarbowej),
  • w następnej kolejności – Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pn. „Apostil” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – adres: Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. 022 523 94 63.

Uwaga! Procesowi legalizacji nie mogą być poddane dokumenty uszkodzone lub trwale pokryte folią. W przypadku zniszczenia dokumentu należy zwrócić się do izby rzemieślniczej o wydanie duplikatu, który ma wartość oryginału.
Sprawy związane z legalizacją świadectwa bądź dyplomu może załatwić osobiście właściciel dokumentu lub inna osoba (nie jest wymagana forma pisemna upoważnienia). Dopuszczalna jest również forma korespondencyjna z załączonymi: kopią przelewu opłaty i opłaconą kopertą zwrotną. Przesyłka powinna być właściwie zabezpieczona, aby dokument nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu podczas transportu.

W Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie legalizacja dokumentów dokonywana jest przez Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – tel./fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl