Egzaminy sprawdzające

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (w zakładce formularze do pobrania).
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasookresu oraz zakresu przyuczenia.
 4. Opłata egzaminacyjna – 310,80 zł

Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części:

 • praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i
 • teoretycznej – część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu:
  1) umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin;
  2) następujących tematów:
  a) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  b) podstawowe zasady ochrony środowiska.

 

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w siedzibie Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 16 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  (Dz. U.  poz.  89, 1607, 2468)
Skip to content