Egzaminy mistrzowskie

DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej,
 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej,
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO:

 • wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
  świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • udokumentowane zaświadczeniem bądź świadectwem pracy :
  3 lata po egzaminie czeladniczym lub
  co najmniej 6 lat samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • świadectwo czeladnicze : w danym zawodzie lub pokrewnym
 • jedna fotografia czytelnie podpisana
 • opłata egzaminacyjna: 1.521 zł

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN MISTRZOWSKI

podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 89)

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • skierowanie na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą
 • podstawowe narzędzia do pracy

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.
Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin mistrzowski izba rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski, który jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie, jest także dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników (wraz z zaświadczeniem ukończenia kursu pedagogicznego).

PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIOSŁA W RADOMIU

OPŁATY ZA EGZAMINY MISTRZOWSKIE PRZEPROWADZANE PRZEZ KOMISJE EGZAMINACYJNE IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU

Egzamin mistrzowski  – 1.521 zł

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub
przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625.  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz zawód, w jakim będzie zdawany egzamin