Egzaminy czeladnicze

EGZAMINY CZELADNICZE

DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA TYTUŁ CZELADNIKA IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin,
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

WYMAGANE DOKUMENTY NA EGZAMIN CZELADNICZY:

Uczeń po Zasadniczej Szkole Zawodowej

 • wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
 • udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 • umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • opłata egzaminacyjna: 761 zł
 • jedna fotografia czytelnie podpisana

Pracownik młodociany po gimnazjum

 • wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pracowników młodocianych,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 • umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • opłata egzaminacyjna:  761 zł
 • jedna fotografia czytelnie podpisana

Pracownik pełnoletni

 • wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie,
 • opłata egzaminacyjna w wysokości: 761 zł
 • jedna fotografia czytelnie podpisana

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY

podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017  poz. 89)

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • skierowanie na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIOSŁA NA MINIMUM DWA MIESIĄCE PRZED DATĄ UKOŃCZENIA UMOWY

OPŁATY ZA EGZAMINY CZELADNICZE PRZEPROWADZANE PRZEZ KOMISJE EGZAMINACYJNE IZBY RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU

Egzamin czeladniczy – 761 zł

 

KOSZTY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.03.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 53 z 2005r. § 11 ust.6: Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”.

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub
przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625.  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zdającego oraz zawód, w którym będzie zdawany egzamin.

Powyższe stawki za egzaminy czeladnicze zawierają koszty ubezpieczenia kandydatów zdających egzamin.