Szkolenie dla członków Komisji Egzaminacyjnych

W dniach 05-07 lutego 2019 r.  odbyły się szkolenia dla osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu przeprowadzających egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie.

W czasie każdego ze szkoleń nastąpiło uroczyste wręczenie powołań członkom komisji na pięcioletnią kadencję  2019-2023 przez Panią Jadwigę Odzimek – Zastępcę Dyrektora ds. oświaty zawodowej i funduszy UE. Wręczono także podziękowania za dotychczasową pracę członkom minionej kadencji.

Program szkolenia obejmował następującą tematykę:

 1. Podstawa prawna działalności komisji egzaminacyjnych.
 2. Kwalifikacje czeladnika i mistrza w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 3. Platforma EWR – nowe narzędzie w pracy komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.
 4. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów.
 5. Warunki dopuszczenia do egzaminów .
 6. Organizacja egzaminów.
 7. Prawa i obowiązki osoby zdającej egzamin.
 8. Pozytywne i negatywne strony pracy członka komisji.
 9. Dokumentacja przebiegu egzaminu.
 10.  Proces oceniania zadań egzaminacyjnych.
 11. Zasady formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych.
 12. Wybrane zagadnienia z psychologii, reagowanie w trudnych sytuacjach, stres zdającego i egzaminatora.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem i wydaniem zaświadczeń.