Od 1 września 2020 r. zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych

Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 roku wyniosło 5.024,48 zł. Oznacza to spadek w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku (w którym wynagrodzenie to wynosiło 5.331,47 zł) – o 306,99 zł. Nie pozostaje to bez wpływa na wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych, które są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – jako jego procentowe części. Wynoszą one: w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%, w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%, zaś w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

W konsekwencji w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki – 251,22 zł,
  • w drugim roku nauki – 301,47 zł,
  • w trzecim roku nauki – 351,71 zł.

Zmiana stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych

Rok nauki Okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Okres od 1 września do

30 listopada 2020 r.

Pierwszy 266,57 zł 251,22 zł
Drugi 318,89 zł 301,47 zł
Trzeci 373,20 zł 351,71 zł

 

Analogicznie niższe będzie również minimalne ustawowe wynagrodzenie młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. będzie się ono kształtować na poziomie 200,98 zł (tj. nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia). Przypomnijmy, że w poprzednich 3 miesiącach (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.) wynosiło ono 213,26 zł.